17 joulukuun, 2020

Mobiilisovelluksen hankkiminen ja jatkokehittäminen

Miten homma etenee askel askeleelta, kun asiakas on ottanut meihin yhteyttä?

Idean läpikäyminen ratkaisunmääritystapaamisessa

Kun asiakas on ottanut meihin yhteyttä, sovitaan tapaaminen, jossa sovellusarkkitehtimme ja myyjämme avulla käydään idea läpi. Asiakas esittelee ideansa omin sanoin, jonka jälkeen arkkitehtimme kyselee tarkentavia kysymyksiä ja asiakas vastaa niihin. 

Tapaamisen avulla saadaan tarkempi kuva siitä, että mitkä ovat mobiilisovelluksen tavoitetila ja tavoiteltavat hyödyt eli minkälainen sovellus asiakkaalla on mielessä. Tapaamisessa käydään myös läpi halutut toiminnallisuudet.

“SuperApp omasi palveluhenkisen ja asiantuntevan asenteen. Tiesin kaiken aikaa missä vaiheessa projekti menee ja mitkä ovat seuraavat askeleet. SuperAppillä kommunikaatio ja tekniikka pelaa.”

Juha Ruoho, toimitusjohtaja, Suomen Pesupaikat Oy

Ehdotus ja sen hyväksyminen

Kun idea on käyty läpi, annamme yksityiskohtaisesti kuvatun ehdotuksen sovelluksesta. Ehdotus käydään läpi yhdessä ja varmistetaan, että kaikki on selkeää puolin ja toisin.

Jokaisella komponentilla on oma hintansa. Näet, mistä hinta muodostuu ja voit jättää ylimääräisiä komponentteja pois. Hinta kerrotaan euron tarkkuudella ja kiinteänä, joten epävarmuutta ei ole.

”SuperApin kanssa oli ilo tehdä töitä, homma toimi alusta asti sovitusti ja meille tärkeät ominaisuudet saatiin hienosti toimimaan. Tykkäsimme myös läpinäkyvästä hinnoittelusta, joka olikin suuri plussa hankkeen kokonaiskustannuksia laskiessa.”

Jussi Roito, toimitusjohtaja, Juro Sharing Infra Oy

Kun ehdotus on hyväksytty, kasaamme projektitiimin ja pidämme sisäisen tiedonsiirron. Myyjä ja arkkitehti siis kertovat projektitiimille, mitä sovelluksella tavoitellaan, minkälaisia toiminnallisuuksia sovellukseen tulee sekä mitä asiakkaan kanssa on keskusteltu.

Projekti aloitetaan aloituspalaverilla. Aloituspalaverissa käydään projekti vielä tarkemmin läpi ja selvitetään asiakkaan toiveet visuaalisuuden sekä värimaailman suhteen, jotka ovat yrityksen oman brändin mukaiset tai sovellusta varten kehitetyt.

Mobiilisovelluksen käyttöönotto

Aloituspalaverin jälkeen hahmotellaan flow. Flow:ssa eli rautalankamallissa kartoitetaan sovelluksen navigaatio eli mistä mihinkin näkymään päästään sekä mitä perusasioita missäkin näkymässä pitää olla. Tarkoitus on hahmottaa valmiiksi oikeanlaiset komponentit sovellukseen sekä minkälaisilla termeillä halutaan kuvata eri toimintoja. Flow:n avulla asiakas ymmärtää, kuinka sovellus tulee toimimaan. 

Seuraavaksi flow katselmoidaan ja hyväksytään. Kun flow on valmis, aloitetaan prototyypin teko. Prototyypissä pyritään käyttämään SuperApp Oy:n oman sovelluskehitysalustan mukaisia komponentteja, huomioimaan käyttöliittymänsuunnittelun yleisiä periaatteita sekä iOS- ja Android-kehityksen käyttöliittymäsuosituksia. Osa komponenteista voidaan kuitenkin toteuttaa räätälöityinä, jos tarve sen vaatii.

Prototyyppi hiotaan asiakkaan kanssa toimivaksi sovellukseksi. Prototyypin ollessa valmis, ohjelmistokehittäjät perehdytetään projektiin yhdessä projektipäällikön, teknologiajohtajan ja UX-suunnittelijan kanssa. Itse sovellus toteutetaan SuperAppin omalla sovelluskehitysalustalla.

Jatkokehitys

Kun sovellus on valmis, on aika siirtyä jatkokehitysvaiheeseen. Jatkokehityksessä sovellusta kehitetään mm. käyttäjiltä tulevien ideoiden ja liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta.

Teemme komponenttikohtaisen tarjouksen kiinteällä hinnalla – aivan kuin alkuperäisessä ehdotuksessakin.

”SuperAppin kanssa yhteistyö oli helppoa ja prosessi selkeä.”

Ami Salmela, toimitusjohtaja, Laaksojen Laatupinta Oy

Lue myös

Ota yhteyttä